Gedragscode

Gedragscode Stichting Netwerk Dien je Stad
Versie: 2020

Beste vrijwilliger van een van de projecten van Stichting Netwerk Dien je Stad,

Welkom bij Stichting Netwerk Dien je Stad! Leuk dat je als vrijwilliger iets wilt betekenen voor iemand in jouw stad. Stichting Netwerk Dien je Stad heeft als doel om hulp en netwerk te bieden aan hulpbehoevende mensen in Ede. Dit betekent dat we in direct contact staan met hulpbehoevende mensen, met vrijwilligers en met allerlei maatschappelijke organisaties. Hierbij vinden we respect voor de eigenheid, de cultuur en de tradities van de ander erg belangrijk.

Een veilige omgeving waarin we elkaar respectvol bejegenen is hierin essentieel! Dit betekent dat we met elkaar duidelijke afspraken gemaakt hebben. Hierdoor is het duidelijk welk gedrag wel en welk gedrag niet past binnen Stichting Netwerk Dien je Stad. Deze gedragscode is een helder houvast over hoe we met elkaar om willen gaan.

Praat er gerust over met elkaar. Heb je vragen over deze gedragscode? Laat het ons weten!

Wat is een gedragscode en waarom is het nodig?
Een gedragscode geeft duidelijkheid over gewenst en ongewenst gedrag van iedere vrijwilliger, coördinator, directeur en bestuurslid. De gedragscode is bedoeld als richtlijn voor iedereen die bij Stichting Netwerk Dien je Stad betrokken is. Wanneer je vrijwilligerswerk doet is er sprake van machtsongelijkheid tussen de hulpgever en de hulpvrager. Je hebt als hulpgever, vaak meer dan je beseft, invloed op het leven van de hulpvrager. Daarom is het van belang om jezelf bewust te zijn van je gedrag. Een gedragscode helpt hierbij!

Openheid
Natuurlijk is niet alles in regeltjes te vangen. Niet voor alle situaties en omstandigheden zijn er kant en klare oplossingen. Deze gedragscode geeft richting aan. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen beschreven. Het publiceren van deze gedragscode is een eerste aanzet in het gesprek over omgangsvormen binnen het netwerk.

Verantwoordelijkheid
Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Aangezien we vaak hulp geven aan kwetsbare mensen, kunnen kleine fouten grote gevolgen hebben. Wees daarom alert. Neem als er iets mis gaat je verantwoordelijkheid, wees open en vraag om hulp of begeleiding. Wees daarnaast ook kritisch op elkaar!

GEDRAGSCODE | Stichting Netwerk Dien je Stad

Stichting Netwerk Dien je Stad staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze begrippen vormen de basis voor de gedragscode die binnen Netwerk voor Jou gehanteerd wordt.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:
Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten:
– Onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een vrijwilliger.
– Onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze vrijwilliger raken.
– Dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een vrijwilliger aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een vrijwilliger worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.

Onder agressie wordt verstaan:
Voorvallen waarbij een vrijwilliger psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.

Onder discriminatie wordt verstaan:
Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.

Voor de begrippen werkgever, werknemer, hulpvrager, hulpbieder, bestuur en andere begrippen die voor deze gedragscode van belang zijn, wordt uitgegaan van de definities in de CAO Maatschappelijke dienstverlening en Welzijn.

De term levensbeschouwing wordt gedefinieerd als een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.

ARTIKEL 2 DOEL EN ALGEMEEN UITGANGSPUNT

1. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, uiterlijk, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door Netwerk voor Jou als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.
2. Netwerk voor Jou neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
3. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen vrijwilligersbeleid van Netwerk voor Jou en van de professionele houding van de vrijwilligers.

ARTIKEL 3 STATUS EN REIKWIJDTE

1. De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
2. De gedragscode geldt voor vrijwilligers en een ieder die binnen Netwerk voor Jou werkzaam is met vrijwilligers.
3. Netwerk voor Jou draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode aan vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden van Netwerk voor Jou.

ARTIKEL 4 VRIJWILLIGERSCONTRACT

Het niet aangaan of beëindigen of niet verlengen van een (eventueel) vrijwilligerscontract of mondelinge afspraken mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.

ARTIKEL 5 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN WERKVLOER

1. De inrichting van de organisatie voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbo-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat vrijwilligers en coördinatoren zich veilig voelen.
2. De omgang tussen bestuurders, coördinatoren en vrijwilligers wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.
3. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.
4. Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.
5. Het bepaalde onder a. komt mede tot uitdrukking door het bieden van mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd.

ARTIKEL 6 OMGAAN MET VRIJWILLIGERS, COÖRDINATOREN, BESTUURSLEDEN OF HULPVRAGERS

1. De vrijwilliger laat zich bij contacten met andere vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden en klanten leiden door de gedragsregels in deze gedragscode.
2. De vrijwilliger accepteert geen agressieve gedragingen van vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden of hulpvragers en neemt zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
3. De vrijwilliger accepteert geen seksuele gedragingen van vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden of hulpvragers en neemt zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.
4. De vrijwilliger accepteert geen discriminerend gedrag van vrijwilligers, coördinatoren, bestuursleden en hulpvragers en werkt niet mee aan of neemt geen initiatief tot discriminerend gedrag.

ARTIKEL 7 WERKING NAAR DEELNEMERS, KLANTEN, BEZOEKER EN DERDEN

1. Deze gedragscode wordt aan alle vrijwilligers van Netwerk voor Jou kenbaar gemaakt.
2. Van derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

ARTIKEL 8 AFSTAND TUSSEN PERSOONLIJKE- EN WERKSITUATIE

Er wordt geen geld of cadeau aangenomen van de hulpvrager (welke een maximum van €10, – overschrijdt). Neem bij twijfel contact op met de coördinatoren.

ARTIKEL 9 GEDRAGSREGELS OMTRENT PERSOONSGEGEVENS

1.    De vrijwilliger verzamelt alleen gegevens die noodzakelijk zijn om het werk goed uit te voeren.
2.    De vrijwilliger zal zorgvuldig omgaan met de gegevens die hem of haar verstrekt worden en zal deze op een veilige manier verwerken in de daarvoor bestemde systemen.
3.    Over de gegevens die de vrijwilliger verwerkt, is hij of zij transparant. Wanneer een betrokkene daarom vraagt, verstrekt hij of zij de door de hem of haar geregistreerde gegevens en past hij of zij dit aan op verzoek.
4.    De vrijwilliger maakt zonder toestemming geen gegevens openbaar.
5.    De vrijwilliger verwerkt gegevens van minderjarigen alleen met ouderlijke toestemming.
6.    De vrijwilliger neemt de benodigde maatregelen ter beveiliging van de systemen en gegevens die hij of zij verwerkt.
7.    De vrijwilliger meldt direct aan de verantwoordelijke wanneer sprake is van inbreuk van persoonsgegevens of dat deze op onrechtmatige wijze zijn verwerkt.
8.    De vrijwilliger verstrekt alleen persoonsgegevens aan nationale organisaties indien sprake is van een verwerkersovereenkomst.
9.    De vrijwilliger verstrekt geen gegevens aan internationale organisaties.
10.  De vrijwilliger is zich bewust van de rechten van betrokkenen (personen van wie hij of zij persoonsgegevens verwerkt).
11.  De vrijwilliger is zich bewust van wat beveiligingsincidenten zijn en maakt direct melding bij de verantwoordelijke als hij of zij een risico signaleert.

ARTIKEL 10 GEHEIMHOUDINGSPLICHT

De vrijwilliger verklaart dat hij of zij de informatie betreffende de organisatie geheim zal houden, tenzij de afdeling toestemt in het bekendmaken van de informatie. De organisatie verklaart de gegevens van de vrijwilliger vertrouwelijk te zullen behandelen. Deze bepaling blijft ook na beëindiging van het vrijwilligerswerk van kracht.

ARTIKEL 11 TOEZICHT

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode zijn de directeur en het Netwerk voor Jou bestuur belast.

ARTIKEL 12 KLACHTEN

In geval van overtreding van de gedragscode kan de vrijwilliger dit signaleren en daarvan melding maken bij de coördinatoren van Netwerk voor Jou. De coördinator draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de vrijwilliger aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen. Bij conflict(en) tussen vrijwilliger en coördinator bemiddeld de directeur of een bestuurslid van Netwerk voor Jou.

ARTIKEL 13 EVALUATIE

Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per drie jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.